LETS - Polska


kontakt

---------------------------------------------- Czym jest LETS
--------------------------------------- Projekt LETS-Polska
------ Jakie korzyści płyną z uczestnictwa w LETS
----------------------- Alternatywna ekonomia szansą
---------------- dla alternatywnych form działalności

------------------------------------------------------------- Linki

                       [ ogólnokrajowa sieć wymiany dóbr i usług ]


Uwaga! Projekt został zakończony.

Jakie korzyści - materialne i duchowe - płyną z uczestnictwa w systemie LETS

+ Korzystanie z systemu LETS pozwala jednostkom i grupom odkryć drzemiące w nich potencje. LETS pomaga ludziom przeorientować swoją aktywność na bardziej przez nich preferowaną, a która np. przez konwencjonalny rynek i pieniądz nie jest ceniona - dotyczy to w szczególności tych prac, które "tradycyjnie" wykonywane są społecznie oraz tzw. "prac kobiecych" cenionych niestety niżej niż tzw. "zawody męskie", a często w ogóle nie cenionych i niewycenianych. Wzrasta tym samym radość z wykonywanej pracy, a praca społeczników może być opłacana i nie muszą oni stawać przed trudnym dylematem: czy kontynuować swoją, ważną przecież, działalność, czy zadbać raczej o swoje materialne potrzeby.

+ Naszym głównym problemem, jeśli chodzi o pieniądze, jest zwykle ich niedostatek. LETS może nam w tym pomóc. Dzięki dostępowi do kredytu trudności finansowe nie wyłączają nas z uczestnictwa w życiu społecznym. Dzięki temu, że kredyt jest nieoprocentowany, ten kto go zaciąga, nie popada z tego tyułu w coraz większe długi. Jednocześnie nikt na tym nie traci - przecież towar czy usługa została od razu opłacona (minus na jednym koncie oznacza plus na koncie drugiego uczestnika transakcji).

+ Dokonując wymiany dóbr i usług w oparciu o LETS nie jesteśmy zobowiązani do spłacenia swojego kredytu bezpośrednio temu, z którym zawarliśmy transakcję. Spłacamy kredyt (ujemny stan na koncie) nie gotówką czy "fikcyjnym" pieniądzem LETS, ale swoją pracą na rzecz kogokolwiek, kto należy do naszej społeczności LETS. Więc jeśli już jest to potrzebne dla naszego poczucia niezależności, możemy w ogóle nie odczuwać tutaj wzajemności świadczeń w rodzaju "jak ja tobie, to ty mi".

+ Możliwość praktycznie nieograniczonego dostępu do kredytu powoduje, że nikt nie jest zmuszony do wykonywania pracy na czyjąś rzecz, a więc nie jest zmuszony "sprzedawać się" czy też "sprzedawać swojej pracy i czasu", aby uzyskać to, co jest mu potrzebne. Nikt nie musi się więc godzić na pracę w ciężkich warunkach, na wykonywanie uwłaczających mu prac i czynności czy też na życie na bakier z prawem z powodu konieczności zdobycia środków do życia.

+ Nie ma przymusu zawierania transakcji pomiędzy uczestnikami systemu, a wartość ich dóbr i usług jest określana przez obie strony dokonujące transakcji. Wynika więc ona z faktycznej wartości tych dóbr i usług dla zainteresowanych stron, a nie z gry anonimowych i nie dających się przeniknąć sił rynkowych i praktyk producentów monopolistycznych czy banków. Widać wtedy wyraźnie, co ludzie cenią w swoim życiu najbardziej.

+ Akces mogą zgłosić nie tylko indywidualne osoby, ale także wszelkiego rodzaju podmioty gospodarcze. Dodatkowym plusem bycia uczestnikiem systemu jest fakt, że uczestnik może oferować swoje towary i usługi za częściową zapłatę w jednostkach LETS i w gotówce, dzięki czemu zyska klientów, których mógłby nie mieć oczekując tylko zapłaty w gotówce.

+ W tym systemie bieda nie wyklucza ze społeczeństwa, a z pewnością można liczyć na pomoc w trudnościach. Barierami są tylko wzajemne zaufanie i ilość towarów i usług, jakie społeczność jest skłonna i może wykonać w określonym czasie (tak ze względu na fizyczne bariery, jak i ze względu na swą wyobraźnię czy chęć i zdolność członków społeczności do współpracy).

+ LETS jest dla wszystkich. Może służyć tak bogatym, jak i biednym. Ale aby spełnił on swoją rolę ludzie sami muszą wziąć los w swoje ręce, tu nikt "z góry" za nich tego nie zrobi. Sukces LETS zależy od aktywności ludzi wewnątrz społeczności. Brak tej aktywności, brak chęci, aby pomóc sobie i innym przekreśla taką możliwość!

+ LETS przywraca sens i poczucie wspólnoty wewnątrz społeczności (czy to lokalnej czy też spokrewnionej duchem idei). Dokonanie transakcji jest przecież także pretekstem do wzajemnego kontaktu i to pretekstem, który nie onieśmiela, wynika bowiem z zasad działania systemu. LETS staje się spoiwem, które wyciaga ludzi z alienacji. Znikają bariery - kwitnie współpraca.

[ top ]


Fundacja ''Koalicja Sprawiedliwego Handlu'' - Fairtrade Polska made in utopia